יום שלישי, 26 במאי 2020, ג' סיון ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

איכות חיים וסביבה - קהילה במבשרת ציון

סיבוב נוסף, עוד תגובות בעניינו של הרצל כהן ועתירת התנועה לאיכות השלטון

כצפוי התעוררה סערה גדולה בעקבות הכתבה משבוע שעבר בענין פינויו של חבר המועצה הרצל כהן, משטחים אותם תפש שלא כדין. תגובות ותגובות שכנגד הגיעו אל המערכת, וגם דיירים...

פורסם בתאריך:


מורה נבוכים: סיבוב נוסף, עוד תגובות בעניינו של הרצל כהן ועתירת התנועה לאיכות השלטון

כצפוי התעוררה סערה גדולה בעקבות הכתבה משבוע שעבר בענין פינויו של חבר המועצה הרצל כהן, משטחים אותם תפש שלא כדין. תגובות ותגובות שכנגד הגיעו אל המערכת, וגם דיירים מרחוב הראשונים, שכניו של כהן, פנו למערכת והביעו את תסכולם מאוזלת ידן של הרשויות בפרשה.
בגלל הענין הרב שיש לציבור בפרשה סבוכה זאת, החליטה מערכת "זמן מבשרת" להעמיד לרשות תושבי מבשרת ציון במה פתוחה, ותאפשר לציבור להתבטא בנושא זה עד למיצויו, תוך שמירת כללי התנהגות הולמים וניפוי התייחסויות החוזרות על עצמן.
כמו כן תקבל המערכת גם שאלות מתושבים המבקשים הבהרות להיבטים שונים של הפרשה (משפטיים, קניניים, תכנוניים וכיו"ב), ותפנה אותם לאנשי מקצוע שונים לקבלת תשובות.

המערכת מבקשת להבהיר שוב כי אינה צד בענין, אינה נוקטת עמדה לטובת שום צד, ואין לה כל כוונה לשרת את האינטרסים של מי מהמעורבים בפרשה.

להלן ההתייחסויות לנושא, שהגיעו למערכת עד סגירת הגליון.

התייחסות התנועה לאיכות השלטון

במכתבה מ-9.3.08 לאריה שמם, ראש מועצת מבשרת ציון,  מציינת התנועה לאיכות השלטון   כי בהתאם לפסק הדין בעתירה בעניינו של הרצל כהן מחוייבת  המועצה לתבוע ממר כהן דמי שימוש בגין כל השטחים בהם החזיק בחלקה הנ"ל ב-7 השנים הקודמות להגשת העתירה וזאת בתוך 60 יום, דהיינו עד ליום 27 באפריל 2008.
בהקשר לזה מבהירה התנועה לראש המועצה כי כעולה מפרוטוקול הדיון בבית המשפט,  המועצה כיום אינה יודעת באיזה חלק מהחלקה מחזיק מר כהן: "מה תפוס שם בפועל ומה לא? אין לי מושג" (דברי ב"כ המועצה בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון, שורה 7).
התנועה מזכירה כי החלקה עדיין רשומה כולה ע"ש המועצה וחמור הדבר שהמועצה אינה יודעת מה נעשה בחלקתה שלה, אשר הינה שטח ציבורי השייך לכלל תושביה ולא לפולשים אליה. בהתנהלותה זו לא מילאה המועצה את חובתה כנאמן על הקופה הציבורית, וכמי שאמונה על שמירת נכסי הציבור.
לאור זאת מבקשת התנועה לאיכות השלטון מהמועצה לערוך במהירות האפשרית בדיקה מקיפה באשר למצב בשטח נכון להיום. זאת, בכדי לוודא באיזה שטח מחזיק מר הרצל כהן וכן כדי לוודא כי אינו מחזיק בלמעלה מהשטח שהותר לו, לפי שעה, ועד אשר תבוטל הסכמתו עם חב' נכסי ההסתדרות (הליך תלוי ועומד בבימ"ש השלום).
התנועה מציינת  כי הובהר בכתבי התשובה מטעם המועצה, כמו גם מטעמו של מר כהן, שהלה החזיק במהלך השנים האחרונות בשטחים נרחבים בחלקתה של המועצה בגוש 30467 חלקה 18 מעבר לשטחים שהוא מחזיק בהם כיום. הדברים עולים אף מפרוטוקול הדיון.  לאור זאת מבקשת התנועה כי גביית חובות העבר, אשר המועצה נמנעה מלגבותם ממר כהן לאורך שנים ארוכות, ללא כל הצדקה, יחושבו בהתחשב בכל השטחים בהם החזיק בחלקה בשבע השנים האחרונות - כמצוות פסה"ד.
כן מציינת התנועה כי בהתאם לפסק הדין, המועצה "מחוייבת לממש תוך 90 יום מהיום את פסק הפינוי שניתן לטובתה בת"א 1567/95, אלא אם כן יתברר לה בתוך תקופה זו כי מר כהן פינה את כל השטחים בחלקה ...  התנועה גם  מבהירה כי לכשתבוטל ההסכמה, אשר אליה הגיע מר כהן עם חב' נכסי ההסתדרות, אשר תביעה לביטולה עומדת בפני ביהמ"ש השלום, או לחלופין כאשר יוגדרו תחומי חלקתה של חב' נכסי ההסתדרות בחלקה, ואלה לא יכללו את שטח A - על המועצה תהא החובה לקיים את פסק הדין משנת 1995, כמצוות פסה"ד בעתירה, להוציא למר כהן מכתב התראה ולפנותו מהשטח בתוך 21 ימים ללא כל המתנה נוספת.
כן ביקשה התנועה לאיכות השלטון לקבל מן המועצה את לוח הזמנים לבדיקת המצב בשטח, את ממצאי הבדיקה, את העתק דרישת התשלום לדמי שימוש מהרצל כהן, ואת נתוני ההערכה על פיה חושבו דמי השימוש לשבע השנים שקדמו להגשת העתירה.

התייחסות חבר המועצה יורם שמעון

מהכתבה שפורסמה בשבוע שעבר בעיתון זה, ניתן היה ללמוד, שבמועצה פועלים באופן נמרץ להוליך שולל את ציבור הקוראים של העיתון "זמן מבשרת",; בפרשנות שאיננה במקומה, להחלטות שניתנו בפסק הדין שהתקבל בבית המשפט המחוזי.

מכאן עולה החשש, שראש המועצה שמם, איננו מתכוון באמת ובתמים לסלק את הפולש הרצל כהן מהשטח הציבורי, ולדרוש ממנו את מלוא התשלום שנקבע בפסק הדין.
המכתב החריף של התנועה לאיכות השלטון, שנשלח לראש המועצה ביום שני האחרון, נועד למיטב הבנתי להבהיר בצורה חד משמעית, את ההחלטות הברורות שנפסקו בפסק הדין, שקבעו שיש לפנות את הפולש הרצל כהן, ולא למראית עין מכל השטח הציבורי, וכן לדאוג לחייב את הפולש בדמי שימוש על הקרקע אליה פלש.


התייחסות ראש המועצה אריה שמם

המועצה המקומית מבשרת ציון ואריה שמם, העומד בראשה, פועלים על פי חוק ואינם מקבלים הנחיות והוראות משום תנועה חיצונית, גם לא מהתנועה לאיכות השלטון, גם אם זו משרתת חבר אופוזיציה מכובד.

המועצה והעומד בראשה פועלים ויפעלו ליישום כל פסקי דין שניתנו ע"י בתי משפט מוסמכים, לרבות פסק הדין בעתירה המינהלית שהוגשה מטעם התנועה לשלטון, תוך שמירת הנחיות בית המשפט והוראותיו בלבד.

המועצה מקיימת את הנהלים המוקדמים הנדרשים לצורך ביצוע פסק הדין, ואף הזדרזה ושלחה מכתבים לבא כוחו של מר כהן, ובעקבותיו קויימה עימו פגישה אשר סיכומה מדבר בעד עצמו והוא רצ"ב.

זכותו של כל צד לרבות התנועה לאיכות השלטון ומר כצה כגוף ציבורי וכמדיניות עקבית מטעמה מקיימת את הוראות בית המשפט וסומכת על מערכת המשפט בישראל.

סיכום פגישה בלשכת ראש המועצה ב-10.3.08

בפגישה נכחו אריה שמם ראש המועצה, הרצל כהן חבר המועצה, ועו"ד מוטי ברקוביץ', היועץ המשפטי של המועצה (אשר גם רשם את סיכומה).

הפגישה זומנה בעקבות פס"ד של בית משפט מינהלי בתיק עת"מ 1107/07 מיום 27.2.08, ובעקבות מכתב בא כוח המועצה לעו"ד ברק כהן, בא כוחו של הרצל כהן.

לאחר הבהרת הטענות והאמור בפסה"ד מודיע מר הרצל כהן כדלקמן:

1.מר כהן מתייעץ עם עו"ד מטעמו, ומתכוון להגיש ערעור על פסה"ד שניתן, והוא שוקל גם להגיש בקשה לעיכוב ביצוע של פסה"ד.
2.מבלי לגרוע מהאמור, מצהיר מר כהן כי אין לו סכסוך משפטי או אחר עם המועצה, ועיקר טענותיו מופנות כלפי חברת נכסי ההסתדרות וש.ח.ן כרמלי בקשר לזכויותיו במקרקעין שבחלקה 18 נשוא פסה"ד.
3.מר כהן הבהיר כי עקב האמור לעיל אין בכוונתו לנקוט במהלכים אשר עלולים לפגוע בזכויותיו במקרקעין הנ"ל, בסכסוך המתנהל בינו לבין ש.ח.ן כרמלי וההסתדרות.
4.הרצל כהן טוען כי אין לו כל שימוש אפקטיבי במקרקעין בחלקה 18, ולמעט ענין שמירת זכויותיו כלפי ש.ח.ן כרמלי ונכסי ההסתדרות, אין לו כל שימוש במקרקעין, וכל הסיכומים בינו ובין המועצה מקויימים על ידו.
5.לאור הנ"ל הבהיר ראש המועצה כי המועצה תמתין עד חלוף 45 יום מיום מתן פסה"ד, כדי לראות באם יוגש ערעור או עיכוב ביצוע. בהעדר עיכוב ביצוע של פסה"ד המינהלי, יועבר פסה"ד לפינוי מ-1995 להוצאה לפועל לביצוע הפינוי, תוך משלוח אזהרה כדין למר כהן.
6.המועצה מוציאה שמאות מטעמה בגין שימוש שנעשה ע"י מר כהן בשטח הציבורי, כמצוות פסה"ד, והעתק חוות הדעת תועבר למר כהן וביצוע תשלום.
7.מר כהן יגיב על חוות הדעת השמאית, ובהתאם לתגובתו תדרש המועצה לנקוט בהליכים בהתאמה, ועל פי פסה"ד.
8.ראש המועצה הבהיר כי המועצה תקיים את פסה"ד וכי זכותו של מר כהן לנקוט בכל הליך משפטי לשמירת זכויותיו שלו.

בשולי הדברים מוסיף שמם כי המועצה לא נזקקה לשום תזכורת מהתנועה לאיכות השלטון או כל גורם אחר, בעקבות פסיקת בית המשפט, ומיד עם קבלת פסה"ד שלח עו"ד ברקוביץ' את המכתב המוזכר לעיל. סיכום הדברים המפורט לעיל נרשם גם הוא עוד בטרם הגיע לידי ראש המועצה מכתבה של התנועה לאיכות השלטון, הנושא תאריך 9.3.08.
"פסק הדין מיטיב עם הרצל כהן" מסכם שמם בצער, "היום לא יכולים לפעול נגדו".

מורה נבוכים ("זמן מבשרת")

למרות הרושם שנוצר כי עתירת התנועה לאיכות השלטון התייחסה לשטח ציבורי גדול שתפש הרצל כהן שלא כדין (גוש 30467 חלקה 18 בשטח של 7194 מ"ר, להלן "השטח הציבורי"), וכי פסק הדין שניתן ב-27.2.08 מורה למועצה לפנותו מכל "השטח הציבורי",; ולגבות ממנו תשלום עבור שימוש ב-7194 מ"ר במשך שבע שנים, יובהר להלן כי פרשנות זו בטעות יסודה.

בית המשפט הורה למועצה לממש את פסק הפינוי שניתן לטובתה בשנת 1995 בתביעה מס' 1567/95 נגד הרצל כהן, הנוגע רק לשטח A המפורסם (רצועת קרקע שגודלה בסביבות 400 מ"ר, הגובלת בביתו של הנתבע, שהיא רק חלק מן "השטח הציבורי",;). לגבי יתרת השטח לא קבע בית המשפט דבר.

להלן הציטוט המדוייק מפסיקתו של כבוד השופט משה סובל, בו הוא מורה למשיבה מס' 1 (המועצה המקומית מבשרת ציון) כיצד עליה לפעול:
"המשיבה 1 מחוייבת לממש תוך 90 יום מהיום את פסק הפינוי שניתן לטובתה בת"א 1567/95, אלא אם כן יתברר לה בתוך תקופה זו כי מר כהן פינה את כל השטחים בחלקה 18 בגוש 30467, להוציא את השטח המסומן "A” בתשריט שצורף לכתב התביעה של המשיבה 1 בת"א 1567/95". סוף ציטוט.

כלומר, הפסיקה האחרונה מאפשרת לפנות את הרצל כהן משטח "A&rdquo,; אך רק מהשטחים שמעבר ל-450 מ"ר (ולדרוש עבורם דמי שימוש). אך בכך אין כל חידוש, כי קביעה זאת כבר התקבלה ב-1995. בכל מקרה, הפסיקה אינה מורה להרצל כהן לפנות את כל השטחים בחלקה 18 בגוש 30467, אלא לוקחת בחשבון אפשרות שיעשה זאת בהתנדבות.

ומדוע הוצא  שטח "A” מתוך המשחק? כי לגבי שטח זה עדיין לא הושגה הכרעה משפטית כפי שאמר השופט סובל בפסק הדין ("אצא מנקודת הנחה לפיה מר כהן עשוי להצליח בטענתו האומרת כי אותם 450 מ"ר שהוענקו לו בת"א 4574/04, חופפים את השטח נשוא פסק הפינוי בת"א 1567/95").

יתרה מזאת, גם עתירתה של התנועה לאיכות השלטון מתייחסת רק לשטח "A” ולא לכל "השטח הציבורי",; כפי שהצהירה עו"ד מיקה קונר-קרטן, נציגת התנועה לאיכות השלטון, בדיון המשפטי ב-27.2.08: "העתירה שלנו מתייחסת לשטח איי בלבד" (פרוטוקול הדיון בעתירה, עמ' 4 שורה 10).
ואם כך הדבר, אז על מה המהומה והיכן מנסה המועצה להוליך שולל את ציבור הקוראים של "זמן מבשרת"??


ליד

 

 

בית המשפט הורה למועצה לממש את פסק הפינוי שניתן לטובתה בשנת 1995 בתביעה מס' 1567/95 נגד הרצל כהן, הנוגע רק לשטח A המפורסם (רצועת קרקע שגודלה בסביבות 400 מ"ר, הגובלת בביתו של הנתבע, שהיא רק חלק מן "השטח הציבורי",;). לגבי יתרת השטח לא קבע בית המשפט דבר.

כלומר, הפסיקה האחרונה מאפשרת לפנות את הרצל כהן משטח "A&rdquo,; אך רק מהשטחים שמעבר ל-450 מ"ר (ולדרוש עבורם דמי שימוש). אך בכך אין כל חידוש, כי קביעה זאת כבר התקבלה ב-1995. בכל מקרה, הפסיקה אינה מורה להרצל כהן לפנות את כל השטחים בחלקה 18 בגוש 30467, אלא לוקחת בחשבון אפשרות שיעשה זאת בהתנדבות.

ומדוע הוצא  שטח "A” מתוך המשחק? כי לגבי שטח זה עדיין לא הושגה הכרעה משפטית כפי שאמר השופט סובל בפסק הדין ("אצא מנקודת הנחה לפיה מר כהן עשוי להצליח בטענתו האומרת כי אותם 450 מ"ר שהוענקו לו בת"א 4574/04, חופפים את השטח נשוא פסק הפינוי בת"א 1567/9

הציטוט המדוייק מפסיקתו של כבוד השופט משה סובל, בו הוא מורה למשיבה מס' 1 (המועצה המקומית מבשרת ציון) כיצד עליה לפעול:
"המשיבה 1 מחוייבת לממש תוך 90 יום מהיום את פסק הפינוי שניתן לטובתה בת"א 1567/95, אלא אם כן יתברר לה בתוך תקופה זו כי מר כהן פינה את כל השטחים בחלקה 18 בגוש 30467, להוציא את השטח המסומן "A” בתשריט שצורף לכתב התביעה של המשיבה 1 בת"א 1567/95". סוף ציטוט.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: