יום שלישי, 11 באוגוסט 2020, כ"א אב ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

פרשת חוקת

הטעם בקיום המצוות

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב שלמה בן עזרא שליט"א

פרשתנו פותחת במלים "זאת חוקת התורה". לשון דיבור זה נאמר על המשך הפסוק שעוסק בדיני פרה אדומה. אדם מישראל שנטמא אינו ניטהר עד שיזה (שיזרוק) עליו הכהן מאפר פרה אדומה.
שואל ה'אור החיים' הקדוש, מדוע נאמר בפסוק "זאת חוקת התורה" היה צריך לומר "זאת חוקת הטהרה", שהרי בענייני טומאה וטהרה אנו עוסקים, ולמה כתב "חוקת התורה"?
ותירץ "שבדרך רמז נאמר, שאם יקיימו מצווה זו, על אף היותה תמוהה וללא שום טעם שכלי, שהרי מבחינת השכל אין אנו מבינים את ההיגיון של מצווה זו, הרי מעלה עליו הכתוב כאילו קיים את כל התורה כולה כולל המצוות השכליות".
פירושן של דברים, בשעה שאדם מקיים מצווה שכלית כגון מצוות כיבוד אב ואם או שנמנע מפשע כגון רציחה, גניבה וכו', עדיין אין אנו יודעים שאדם זה מזומן ומוכן לקיים את מצוותו של הקדוש ברוך הוא. אולי כל פעולותיו של אדם זה נובעות מהיגיון בריא ולא משום שכוונתו לקיים מצווה מהתורה.
וכמו שכתב הרמב"ם בעניין שבע מצוות בני נח, אלו המצוות שגם הגויים חייבים בהם, וכשגוי מקיים אחת ממצוות הללו כגון "לא תרצח", אם מחמת הכרח הדעת קיימן ולא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, הרי אינו גר ותושב ולא מחסידי אומות העולם הוא, אלה צריך לקיימן מפני שנצטווה עליהן על ידי משה מפי הגבורה. והיינו, שאף מצוות שכליות שאדם מקיים צריך שיעשה אותן מחמת ציווי הקדוש ברוך הוא ולא בגלל הבנת השכל.
ובזה מתקיימת משמעות המושג "עבד ה'". כמו אותו עבד, שאין לו אלא מצוות רבו ואין לו חשבונות אחרים אלא דעת רבו בלבד, כך האדם צריך לעבוד את ה' ללא כל תוספת הסבר לקיום המצוות.
ואמרו חז"ל במדרש על הפסוק "ויואל משה לשבת את האיש". בשעה שאמר משה רבינו ליתרו תנה לי את ציפורה בתך לאשה, אמר לו יתרו בתנאי שהבן הראשון שיהיה לך ממנה יהיה לעבודה זרה ומשה הסכים לתנאי זה. ותמהו כל המפרשים, איך הסכים משה רבינו לתנאי שבנו הראשון יהיה לעבודה זרה? מסביר 'בעל הטורים', הטעם שהסכים משה משום שכל כוונתו שיחזיר ויצליח לשכנע את יתרו למוטב.
אולם התמיהה הגדולה ביותר איך יתרו התנה תנאי כזה לאחר שהתורה מספרת לנו את מעלתו של יתרו שחזר בתשובה לאחר שעבד את כל העבודה זרה ומאס בזה. מדוע הוא מציב תנאי כזה למשה רבינו? 
התשובה לכל השאלות היא ביסוד שאמרנו שיתרו חשב ואמר שאין זה ניסיון וחכמה גדולה לגדול בבית של משה רבינו ולקיים את המצוות כמצוות אנשים מלומדה, כך ראיתי שמקיימים בבית את המצוות וכך אני צריך לקיים. זה מה שנקרא היום 'המסורת מדור לדור'. בוודאי שזה טוב, אבל העיקר הוא שהאדם יקיים את המצוות מתוך הכרה עצמית בבורא עולם ומתוך בחירה חופשית. זו התכלית ולכן ביקש יתרו שאת בנו הראשון של משה ייקח אותו לעבודה זרה ויעבור את המסלול של יתרו עצמו שהגיע לאמת והכיר את בורא העולם מתוך בחירה עצמית ולאחר שהכיר גם דתות אחרות ולכן התנה את תנאו למשה רבינו.
היסוד הוא שקיום המצוות צריך לקיים לא בגלל שזה דבר יפה או שנשמע כמצווה הומנית ויפה כאותם אנשים שבוחרים להם מתוך כל המצוות בתורה אלו מצוות מתאימים ונראים יפה ואלו מצוות לא נשמע להם, אלא שאת המצוות צריך לקיים מפני שכך רצונו של הקב"ה ולכן נאמר "זאת חוקת התורה".

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: