יום שני, 28 בספטמבר 2020, י' תשרי ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

פרשת וילך

יום הכיפורים

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב שלמה בן עזרא שליט"א

נמצאים אנו בערבו של היום הקדוש, יום הכיפורים, יום של חשבון הנפש של כל אחד ואחד מאיתנו, וכן כל קהילה וקהילה, וכמו שאומרים חז"ל (קידושין מ.) לעולם יראה האדם את עצמו חציו חייב וחציו זכאי, היינו שכל אדם יחזיק מעצמו בדרגת הבינוניות. והרי על דרגה זו כתב הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ג) בנוני תולין לו עד יום הכיפורים, אם עשה תשובה - נחתם לחיים וכו'. הרי אלו הם עשרת ימי התשובה שבה ניתנת לכל האדם ההזדמנות לחזור בו מדרכו הרעה וכמו שאומר רבינו יונה, שעיקר התשובה היא חרטה על העבר וקבלה על העתיד שיקבל עליו בלב שלם לא לשוב על חטאיו.
והנה, אם נתבונן מהי התשובה שנדרש מכל אדם לשוב? חז"ל אומרים: שאלו לחכמה חוטא מהו העונש שמגיע לו אמרה להם "חטאים תרדוף רעה". פירושו, אדם שחטא רק רע מגיע לו. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו? אמרה להם "והנפש החוטאת היא תמות", משמעות הדבר רק מוות מגיע לנפש החוטא. שאלו לתורה חוטא מהו עונשו. אמרה יביא אשם ויתכפר. שאלו לקדוש ברוך הוא חוטא מהו עונשו? אמר להם יעשה תשובה ויתכפר.
הרי לנו שמצד ההיגיון הנושא של תשובה אינו מובן מאליו, שהרי החכמה והנבואה הבינו בפשטות שאדם שחטא הרי הוא צריך לשלם בעונש. וכן בימינו אנו, אדם שהזיק לחברו או שעבר עבירת תחבורה או כל סוג של עבירה. האם יעלה על דעתנו שיבוא לפני השופט ויאמר לו: אדוני השופט אני מודה שעשיתי את העבירה אבל אני מבטיח שלא אעשה זאת שוב. האם נחשוב לרגע שהשופט יפטור אותו ללא עונש? מקסימום הקלה בעונש אבל בלא כלום אי אפשר.
אבל הקדוש ברוך הוא, רחום וחנון, גילה לנו את הסוד הנפלא שהוא לשוב בתשובה שלימה כמו שכתוב "שובה ישראל עד ה' אלוהיך". וכבר כתב הרמב"ן על הפסוק "לא בשמים היא ולא מעבר לים היא כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו" כי זה מדובר על מצוות התשובה שבידי כל אחד ואחד לחזור בתשובה אפילו מהחטאים הגדולים ביותר.
עומד לו האדם בליל כיפור בבית הכנסת בליל 'כל נדרי' ומנסה לעשות חשבון נפש עם עצמו על דרך התנהגותו במשך השנה, מה עובר עליו ועל משפחתו. והנה, בשעה קדושה זו, מקבל הוא רפיון וחושב לעצמו על מה אוכל לחזור בתשובה, הרי כל מקום שאני חושב עליו הריני עבריין - אם בנושא הכשרות או שמירת שבת, וכל האיסורים החמורים ומתייאש לעצמו, במה אתחיל ובמה אגמור. על מצב כזה כותב רבינו הרש"ש שיש פתרון. הרי אי אפשר לחזור בתשובה על הכול בבת אחת, אלא יקבל עליו קבלה ולו הקטנה ביותר שמהיום והלאה יקפיד לקיימה. למשל, אדם שחלילה נוסע בשבת מספיק שיקבל עליו שיותר מהיום הזה לא ייסע בשבת וכמו שכותב הרמב"ם "עד שיעיד עליו בורא עולם שלא ישוב לכיסלה". קבלה גמורה בעניין אחד הרי זה בעל תשובה או אדם שמתגלח בתער שיקבל עליו ביום כיפור לא להתגלח בתער שהרי איסור חמור הוא - הרי זה בעל תשובה.
כל מה שאמרנו זה בעבירות בן אדם למקום כגון שמירת שבת, כשרות וכו'. אבל עבירות שבין אדם לחברו כגון גזל או הלבנת פני חברו וכו' לא יעזור כל התפילות ביום כיפור - כולל הצום - עד שילך לחברו ויפייסנו ויבקש את סליחתו. כך היא דרכה של תשובה.
נבקש מבורא עולם שיזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניו ושנחתם לחיים טובים חיים של טובה וברכה אנו וכל בני ביתנו אמן. גמר חתימה טובה לכל בית ישראל.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: