יום חמישי, 26 באפריל 2018, י"א אייר ה' תשע"ח
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

פרשת כי תישא

מעשה העגל

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב שלמה בן עזרא שליט"א

"סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתם, עשו להם עגל מסכה"  - וכבר שואלים בעלי המוסר על הדגש המילה "מהר". כיצד יצר הרע הצליח להסיתם מהר מן הדרך, הרי ידוע  מ"ש בגמרא (שבת, ק"ה), כי אין בכח יצר הרע להוריד את האדם מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, אל אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך, בהדרגה עד שמגיע לשאול תחתית. ואילו כאן במעשה העגל, אנו רואים שהיצר שינה בהתנהגותו. איך עשה זאת?
ועוד השאלה הגדולה והמרכזית היא איך דור דעה, אוכלי המן, שרק לפני ארבעים יום עמדו במעמד הר סיני ושמעו וראו את הקולות, ומעמד קריעת הים שראתה שפחה על הים, מה שלא זכו הנביאים. איך קורה חטא והידרדרות כאלה שיבואו ויאמרו: "אלה אלוהיך ישראל"? 
ובאמת רש"י מדייק ממ"ש אלה אלוהיך, ולא אמרו אלה אלוהינו שזה אמרו הערב רב שעלו ממצרים והם שעשו את העגל וגררו את ישראל לעבירה, אבל עדיין יש לתמוה על הערב רב. הרי גם הם היו בקריעת ים סוף ומעמד קבלת התורה. מדוע הם לא הושפעו? הרי ראתה שפחה על הים וא"כ איך נוכל להבין פשר הירידה הרוחנית הזו במהירות הגדולה?
התשובה היא, אומר ר' חיים שמולביץ, שלכאורה השפחה היא במדרגה יותר גדולה מהנביאים שהיא זכתה למעמד נשגב אבל אפילו הכי היא נשארה "שפחה", ולא הצליחה לצאת ולעלות מדרגה וכל זה משום שעצם העובדה שראתה נס או מעמד גדול, לא משפיע על מהות האדם ונשאר כמות שהוא. הגם שראה ניסים וזכה להכרה נעלה ועמוקה. ולכן, אפילו שראתה על הים את היד הגדולה ומעמד הר סיני בכ"ז "שפחה" היא נשארה. וכל זה אמור למי שזכה לגלוי הנס באקראי. משא"כ הנביאים זכו לדרגתם בעמל והשקעה ויגיעה רבה, שעלו ממדרגה למדרגה
ולכן הערב רב אפילו שראו את הניסים הגדולים, "זה אלי ואנווהו" -  הראו באצבע אבל אחר כל זאת נשארו ערב רב, כשהיו הכרה שלא באה ע"י עמל ויגיעה סופה להיכשל.
ומביא ראיה ממיכה שכתוב בפסוק: "לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים". בשעה שעברו בתוך הים העבירו עמהם ע"ז והים נבקע בפניהם, הרי לנו דוגמא נפלאה מיכה שראה את התגלות ה' במעמד הר סיני ובקריעת ים סוף, והכיר בעליל במי שאמר והיה העולם, ובאותה השעה מעביר פסל עבודה זרה. איך אפשר להבין זאת? התשובה היא כמו שאמרנו, כי בהכרה לבד לא תניא את האדם מעבירה ולא ישתנה מאומה מפנימיותו. וכמו שראינו אצל בלעם, יודע דעת עליון, מדוע לא חזר בתשובה ונשאר במריו? התשובה היא עצם ההכרה אינה ערובה ללכת בדרך האמת אלה ע"י עמל ויגיעה. 
ולשאלה כיצד סרו מהר מן הדרך? עצתו של השטן שבא ובלבל אותם והעמידם בחוסר בטחון מוחלט. "וירא העם כי בושש משה לבוא", ראו שבא שש שעות ומשה לא מגיע והראה להם את דמות מיטתו וזה שבאו ואמרו לאהרון: "כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו", והרי בשתי פעולות הצליח השטן לבלבלם.
וכיוון שהשטן גרם למצב של חוסר אונים, שבורים ורצוצים, יכול היה לפעול שלא בדרכו הרגילה כי כשאדם מבוהל וחסר אונים, אפילו הוא במעלה גבוהה ביותר הרי הוא בסכנה. לכן היצר הרע יכול לבוא אליו בעצת ע"ז, כי מי שאובד עצות עלול להיות מושפע בכל מה שיאמר לו אותו היצר.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: