יום רביעי, 29 בינואר 2020, ג' שבט ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

פרשת ויקרא-זכור

זכור

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב שלמה בן עזרא שליט"א

שבת זו שלפני חג הפורים נקראת 'שבת זכור', בה אנו קוראים את פרשת זכירת עמלק כמו שכתוב "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח". קריאה זו חיובה מן התורה. ישנן קהילות שיש להן קריאה מיוחדת לנשים או למי שלא הספיק לשמוע בזמן התפילה שיוכל לשמוע אחר כך.
ובאמת מצווה זו של מחיית עמלק, והמלחמה בו מעוררת בנו כמה שאלות. ראשית, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו ע"ה ואת יהושע להילחם בעמלק. למה הקדוש ברוך הוא לא נלחם בעצמו? ועוד מהי מצווה זו לדורות? וכי אנו יכולים לקיים אותה? כיצד נקיימה? וכי מכירים אנו היום מיהו עמלקי וכיצד התורה מצווה אותנו מצווה שאין ביכולתנו לקיימה? 
התשובה היא, שמלחמה זו אינה כשאר מלחמות שנלחמו בני ישראל בכל מסעותיהם במדבר, אלא מלחמה זו באה על חטא שחטאו בני ישראל ובגלל זה היה קטרוג על עם ישראל. כמו שדרשו חז"ל "ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים". למה בא עמלק? לפי שרפו בני ישראל את ידיהם מן התורה. היה זלזול וחולשה בקיום המצוות ולימוד תורה ברפידים וכדברי רש"י ז"ל "מחוסר אמונה, אחרי כל הניסים שעשה להם הקב"ה במצרים, על הים, שראתה שפחה על הים מה שלא זכו נביאים גדולים לראות במעמד קריעת ים סוף, עד שאמרו כולם "זה אלי ואנווהו". ראו את השכינה כביכול במדרגה כזו גבוהה ואחר כל זה שואלים "היש ה' בקרבנו אם אין?".
וכמשל הנפלא שמביא רש"י ז"ל, לאדם שהרכיב את בנו על כתפיו, והיה אותו הבן רואה חפץ ואומר אבא! טול חפץ פלוני ותן לי, והוא היה נותן לו, וכן פעם שנייה ושלישית עד שפגש אדם אחד ואמר לו אותו הבן האם ראית את אבא שלי? ענה לו אביו בני וכי אינך יודע היכן אני בשעה שאתה רוכב על כתפיי? השליכו האב מעליו ובא כלב ונשכו לאותו ילד.
הנמשל הוא עם ישראל שהוציאו הקדוש ברוך הוא ממצרים וקרע להם את הים, הקיפם בענני כבוד להצילם מכל אויב ואורב בדרך, הוריד להם את המן והוציא להם מים מן הסלע, ואחרי כל זאת עדיין שואלים "היש ה' בקרבנו אם אין?", לכן ראויים שייענשו על ידי עמלק שבא ממרחקים, מארץ שעיר, שהוא עם כפוי טובה, שהרי גם עמלק היה אמור להשתעבד, שהרי מזרעו של אברהם אבינו היה. וכשבאו ישראל לעבור בגבול אדום לא נתן להם לעבור שנאמר "וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו". יבוא עם כפוי טובה ויילחם בישראל, עם כפוי טובה - מידה כנגד מידה.
היום בימינו נכון שאין אנו יודעים מי הוא העם העמלקי, אבל המלחמה בעמלק, שהיא המידה הרעה של עמלק קיימת. מידת כפיות הטובה, כופר בטובתו של חברו, זו היא מידת עמלק ועיקר חטאו של עמלק כמו שאומרים חז"ל, שצינן את האמבטיה הרותחת, צינן את יראת השמיים שהייתה באומה כמו שכתוב "שמעו עמים ירגזו". כל האומות שבעולם פחדו מעם ישראל כשראו איך הקדוש ברוך הוא שומר על אומה זו עד שבא עמלק להילחם בישראל, צינן את הפחד מעם ישראל. זו מידתו של עמלק. לצערנו, אנו רואים גם היום ישנם אנשים רח"ל כשרואים מעשה טוב או הנהגה טובה בציבור או בקהילה מיד הם מתקוממים "לא נהגנו מעולם כך" וכעין דברים הללו כדי להרפות את יד המתחזקים והיא מידתו של עמלק.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: