אכיפה למען המחזור

צילום ארכיון
צילום ארכיון
בכוונת המשרד להגנת הסביבה להטיל קנס כספי על כ-500 יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים ואריזות שירות אשר טרם התקשרו עם תאגיד המחזור 'תמיר' * מטרת המהלך: שיפור השירות לתושבים

המשרד להגנת הסביבה יצא לפעילות אכיפה רחבת היקף אל מול יצרנים ויבואנים שלא התקשרו כחוק עם תאגיד המחזור 'תמיר'. במסגרת הפעילות, שולח בימים אלה המשרד כ-500 הודעות על כוונת חיוב בעיצום כספי ליצרנים וליבואנים אלה בהתאם לסמכויותיו על פי חוק.

מטרת הליך האכיפה היא לגרום לכל היצרנים והיבואנים להתקשר עם תאגיד 'תמיר' ובכך להגדיל את המקורות התקציביים שמיועדים לפריסת תשתיות מחזור והגדלת תדירות האיסוף על מנת לשפר את השירות לאזרחים, להפוך את הפרדת האריזות לנגישה ולנוחה, להרחיב באופן משמעותי את כמות פסולת האריזות שמועברת למחזור ולצמצם את הטמנת הפסולת.

החוק להסדרת הטיפול באריזות, מטיל אחריות לאיסוף ולמחזור של פסולת אריזות של מוצר ישירות על היצרנים והיבואנים של אותו מוצר. לפי החוק, על היצרנים והיבואנים לעמוד ביעדי מחזור לפי סוג חומר האריזה באמצעות הגוף מוכר.

באחד בדצמבר 2021 חתם המשרד להגנת הסביבה על תנאי ההכרה החדשים לגוף המוכר תאגיד 'תמיר' לתקופה של חמש שנים, שתסתיים ב-30 בנובמבר 2026. בתנאי הכרה אלה נקבעו תנאים שמטרתם שיפור השירות לתושב והגדלת היקף האריזות אשר נאספות וממוחזרות. זאת בין היתר, באמצעות הרחבת פריסת הפח הכתום לכ-90 אחוז מהאוכלוסייה, הגברת תדירות הפינוי של הפחים הכתומים והסברה רחבה.

לפי הערכת המשרד להגנת הסביבה, מידי שנה נוצרת בישראל פסולת אריזות במשקל של כ-800 אלף טון. הצלחת יישום חוק האריזות תלויה בין השאר במקורות המימון לתשתיות המחזור ולמערכיו.

כיום, לאחר כעשור מכניסת החוק לתוקף, עדיין יש מספר גדול של יצרנים ויבואנים שטרם חתמו על הסכם עם הגוף המוכר ואינם עומדים בהוראות החוק. היקף האריזות של אותם יצרנים ויבואנים מפרי חוק עומד על כ-40 אחוז מהיקף האריזות בישראל. המשמעות היא שנטל מימון המחזור לא חל על כל היצרנים והיבואנים בישראל באופן שווה ומגביל את היכולת לעמוד ביעדי החוק.

ככל שיותר יצרנים ויבואנים ישלמו את דמי הטיפול כנדרש בחוק, תגדל היכולת התקציבית של תאגיד המחזור והוא יוכל לפרוס יותר תשתיות למחזור ולהגדיל את תדירות האיסוף ובכך לשפר את השירות לאזרחים שיוכלו לקחת חלק פעיל בהפרדת פסולת ולהגדיל באופן משמעותי את כמות האריזות שיועברו למחזור ולא להטמנה.

עם חתימת תנאי ההכרה החדשים ולאור יעדי מדיניות הטיפול בפסולת שמכוונים להגדלת המחזור וצמצום הטמנת הפסולת, יוצא המשרד להגנת הסביבה למהלך למיגור תופעת 'הטרמפיסטים' – אותם יצרנים ויבואנים שאינם מתקשרים עם תאגיד המחזור ושלח הודעות על כוונה להטיל עיצום כספי לכ-500 יצרנים ויבואנים שלא התקשרו עם 'תמיר'.

ככל שיצרנים ויבואנים יתקשרו עם הגוף המוכר תוך 30 ימים מקבלת ההודעה על העיצום הכספי, העיצום נגדם יבוטל. מנגד, על כל יצרן או יבואן אשר ימשיך להפר את החוק לאחר מועד זה, יוטלו עיצומים כספיים גבוהים יותר בגין הפרה חוזרת וזאת בנוסף לעיצום הכספי המקורי. המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפעול מול היצרנים והיבואנים, הפיקוח ואכיפה, במטרה לשמור על בריאות הציבור וניקיון המרחב הציבורי.

אלעד עמיחי, סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי במשרד להגנת הסביבה: "המשרד להגנת הסביבה יוצא לפעילות אכיפה רחבה מול יצרנים ויבואנים אשר לא התקשרו עם גוף מוכר – תאגיד המיחזור 'תמיר' – לפי חוק האריזות ולא מממנים את הטיפול בפסולת שנוצרת בתום השימוש במוצרים הארוזים או באריזות השירות שאותם הם משווקים לציבור. נמשיך לפעול באכיפה נוקשה מול מפרי החוק ומול 'הטרמפיסטים' שאף מגבילים את היכולת לעמוד ביעדי החוק ונוביל לשיפור השירות לציבור"