גיליון 983

16.9.2020, כ״ז אלול תש״פ גיליון ראש השנה