הדממת המערכות

צילום אילוסטרציה: Gerd Altmann, Pixabay
צילום אילוסטרציה: Gerd Altmann, Pixabay
משרדים שאמורים לתת שירות לאזרח סגורים עקב המצב * עם כל הקושי, על רשויות המדינה לעשות הכול בתקופה קשה זו ולא לגרום להוספת תסכול על הכאב, המתח והזעם

מזה שנים מספר, מפעיל צה"ל 'הדממה' בחגי סוכות ופסח, שמשמעותה השבתה כמעט מלאה של הפעילות. רוב רובם של החיילים בסדיר, קבע ומילואים יוצאים לחופשה, האימונים מבוטלים, הכלים מושבתים, פעילות הביטחון השוטף מצומצמת למינימום וכך גם הכוננות לשעת חירום.

החמאס ידע היטב לנצל זאת בשבת ההיא, השבעה באוקטובר, וזו הייתה אחת הסיבות שהצבא איחר שעות כה רבות בתגובתו. יש לקוות שהצבא יבטל מכאן ולהבא נוהג זה.

למרבה התסכול מסתבר, שגם חלק מהמערכות השלטוניות אימצו רעיון זה ולמעשה הפעילו הדממה והשביתו כמעט באופן מוחלט את פעילותן החל מפרוץ המלחמה.

הדבר בלט במערכת בתי המשפט, כאשר בהתאם לצווים שנחתמו על ידי שר המשפטים מתוקף הסמכות שיש לו בתקנות החלות במצב חירום מיוחד, הושבתה כל מערכת בתי המשפט (נכון למועד כתיבת שורות אלה) מהשמונה באוקטובר ועד התשעה בנובמבר, בקטעים קטעים שהצטברו לתקופה כוללת של 32 ימים, כאשר בכל אותה תקופה לא התקיימו כלל משפטים, למעט דיונים בצווי מעצר או עניינים דחופים שנקבעו על ידי נשיאי בתי המשפט.

כתוצאה מכך, נדחו דיונים שנקבעו לפני חודשים רבים, להם ציפו המתדיינים שסברו שסוף סוף יזכו לברר את עניינם בערכאות. עתה, נדחו הדיונים שלהם פעם נוספת לתקופות ממושכות. ולא זו בלבד, אלא שעל פי אותן התקנות (בעקבות צו שר המשפטים) גם כל המטלות השונות שהוטלו על בעלי הדין בתקנות או על ידי בתי המשפט – כמו הגשת סיכומים, תצהירים, כתבי הגנה וכדומה –  נדחו אוטומטית והדבר יצר כאוס מוחלט בכל הנוגע לניהול התיקים השונים.

יש לזכור, כי השבתה זו של המערכת נעשתה מיד לאחר פגרת חג הסוכות, שגם בה הייתה מערכת בתי המשפט מושבתת (מהאחד באוקטובר ועד השמונה בו), כך שבמצטבר, חדלה מערכת בתי המשפט לתת את שירותיה מזה 40 יום.

יצוין, כי בשניים בנובמבר הגיע סוף סוף מי שהגיע למסקנה, כי יש למצוא פתרון שימנע פגיעה במגויסים ובבני משפחותיהם. בהתאם לכך פורסמה הודעה מתאימה של הקלות למגויסים ולבני משפחותיהם – דבר שניתן היה להיעשות ימים ספורים לאחר פרוץ המלחמה וללא כל צורך לפגוע בכלל המתדיינים. על אף זאת, נמשכת השבתת מערכת בתי המשפט נכון למעד כתיבת מאמר זה.

גם רשות מקרקעי ישראל, כמו גם לשכות רישום המקרקעין (הטאבו), ביטלו את קבלת הקהל החל מפרוץ המלחמה. כל מי שנזקק לשירותיהם שלא באופן מקוון, רוצה לבצע פעולות או לברר נושאים שניתן לעשות רק בפגישה פרונטאלית מול פקיד – צריך להמתין עד שיואילו אלה לבטל את ההדממה.

לא זו בלבד ששירותי קבלת הקהל מושבתים, אלא שגם אין כל פרסום לציבור בנושא. מי שמתקשר טלפונית, לא זוכה למענה; ומי שמגיע למשרד, נתקל בדלת סגורה ובשלט המודיע שאין קבלת קהל.

ויודגש, לא צריכה להיות כל מניעה להמשך מתן השירותים על ידי כל הגורמים שציינתי. אינני מוציא מכלל אפשרות שכך הדבר אף ברשויות נוספות שצריכות לתת שירות לקהל.

ייקח עוד זמן רב עד שעם ישראל יתאושש מעט מהטבח האיום שבוצע בשבעה באוקטובר. מצב החירום הנוכחי אמור להימשך עוד זמן רב ועמו המתחים הכרוכים בכך ובמיוחד של בני משפחות החטופים ומשפחות החיילים המשתתפים במערכה. על כל רשויות המדינה לעשות הכול למען האזרחים בתקופה קשה זו ולא לגרום להוספת תסכול על הכאב, המתח והזעם.

משכך יש מקום לחידוש מיידי של שירותי קבלת הקהל בכל רשויות השלטון למיניהן ויפה שעה אחת קודם.