יוסף: הפסיכולוג הראשון (חלק ז')

יוסף מוצא מבית האסורים כדי לפתור לפרעה את חלומותיו * פרעה שבע רצון לכאורה ומייד ממנה את יוסף למשנה המלך * כיצד מתרחש הדבר הזה בפתאומיות כזו?

פרעה חולם שני חלומות מוזרים. כל חכמי מצרים נדרשים לפתרון ואין איש שמסוגל לפתור אותם. אז נזכר שר המשקים ביוסף פותר החלומות.

כך מתוארת השתלשלות העניינים (בראשית, מ"א, 1-42):

"ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור. והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותרעינה באחו. והנה שבע פרות אחרות, עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. ותאכלנה הפרות, רעות המראה ודקות הבשר, את שבע הפרות, יפות המראה והבריאות וייקץ פרעה. ויישן ויחלום שנית. והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות. והנה שבע שיבולים, דקות ושדופות קדים, צומחות אחריהן. ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות. וייקץ פרעה והנה חלום. ויהי בבוקר ותיפעם רוחו. וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה. ויספר להם פרעה את חלומו ואין פותר אותם לפרעה. וידבר שר המשקים את פרעה לאמור: את חטאי אני מזכיר היום. פרעה קצף על עבדיו וייתן אותי במשמר בית שר הטבחים – אותי ואת שר האופים. ונחלמה חלום בלילה אחד, אני והוא, איש כפתרון חלומו חלמנו. ושם אתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתור לנו את חלומותינו. איש כחלומו פתר. ויהי כאשר פתר לנו כן היה, אותי השיב על כני ואותו תלה. וישלח פרעה ויקרא את יוסף. ויריצוהו מן הבור, ויגלח ויחלף שמלותיו ויבוא אל פרעה. ויאמר פרעה אל יוסף, חולם חלמתי ופותר אין אותו ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמור: בלעדי, א-לוהים יענה את שלום פרעה. וידבר פרעה אל יוסף… ואומר אל החרטומים ואין מגיד לי. ויאמר יוסף אל פרעה: חלום פרעה אחד הוא. את אשר הא-לוהים עושה הגיד לפרעה. שבע הפרות הטובות שבע שנים הנה, ושבע השיבולים הטובות שבע שנים הנה. חלום אחד הוא. ושבע הפרות הרקות והרעות העולות אחריהן שבע שנים הנה, ושבע השיבולים הרקות, שדופות הקדים, יהיו שבע שני רעב. הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה. אשר הא-לוהים עושה הראה את פרעה. הנה שבע שנים באות, שבע גדול בכל ארץ מצרים. וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע בארץ מצרים, וכלה הרעב את הארץ… ועל הישנות החלום אל פרעה פעמיים – כי נכון הדבר מעם הא-לוהים וממהר הא-לוהים לעשותו. ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם, וישתיהו על ארץ מצרים… וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו… ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע א-לוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי רק הכיסא אגדל ממך. ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו וייתן אותה על יד יוסף".

יוסף מוצא מבית האסורים כדי לפתור לפרעה את  חלומותיו. פרעה שבע רצון לכאורה ומייד ממנה את יוסף למשנה המלך. כיצד מתרחש הדבר הזה בפתאומיות כזו? פרעה עדיין לא יודע אם התחזית נכונה. היה עליו להמתין ולראות מה האמת. אולם לפני פרעה לא עמד יוסף, הנער המפונק והמרחף בעלמות הדמיון, אלא מלאך א-לוהים. אחרי שתים עשרה שנות חישול בבית הסוהר בפיקוח חוג 'י-ה-ו-ה א-לוהים', זה לא אותו האיש. זה אדם בשל רוחנית ומעוצב שהגיע מכוח הלמות הסבל לפסגת ההכרה שאליה מסוגל להשיג בן אנוש – תודעה קוסמית. הוא מהווה את ההתגלמות של האידיאה ה-אלוהית – שיגשים האדם את צלם הא-לוהים עלי אדמות.