נטף: אור ירוק להתרחבות

אחרי שנים רבות, יוכלו תושבי נטף לקבל היתרי בנייה להוספת יחידות ביישוב * אושרה בקשת התושבים לבטל את השלביות במתן היתרי בנייה בשל מחסור בכביש ובמכון לטיהור שפכים

מאז ראשית שנות ה–2000, מבקשים תושבי היישוב הקהילתי נטף שבמטה יהודה להגדיל את מספר יחידות הדיור ביישוב. היישוב, שהוקם בראשית שנות השמונים, עבר תהליך 'הזדקנות' – דור הילדים הראשון עזב ותושבי היישוב ביקשו להרחיבו כדי לאפשר קליטת משפחות צעירות.

הרחבה זאת התאפשרה במסגרת תכנית מי/500/ה, שעליה עמלו תושבי היישוב במשך שנים ארוכות, הליכי אישורה היו ארוכים ומורכבים וכללו את אישור הולנת"ע ואת אישור המועצה לגנים לאומיים. רק אחרי כ-16 שנים של תכנון ומילוי תנאים, פורסמה התוכנית למתן תוקף ברשומות ביוני 2016. אולם, קבעה התוכנית תנאים למתן היתרי בנייה, ביניהם תחילת ביצוע מט"ש (מכון לטיהור שפכים) וביצוע בפועל של הסדרת צומת כביש הגישה לנטף עם כביש 425.

מאז, פעלו תושבי היישוב בתיאום מוחלט עם המועצה האזורית מטה יהודה והוועדה המקומית למילוי התנאים הדרושים להוצאת היתרי הבנייה המיוחלים ללא הצלחה. באוגוסט 2018, הוגשה לוועדה המחוזית בקשה משותפת לשינוי השלביות בתוכנית על ידי המועצה האזורית מטה יהודה, הוועד המקומי נטף ותושבי היישוב – כך שתאפשר הוצאת היתרי בנייה מכוח התוכנית.

בקשה זו נתמכה בהמלצה של הוועדה המקצועית למים וביוב לשקול בחיוב את אישור הבקשה לשינוי השלביות, מתוך הבנה שמבקשי התרי הבנייה בנטף יתחייבו להתקין מכלי איסוף ביוב אטומים זמניים עד אשר יושלם פתרון ביוב ליישוב.

כמו כן, הגישו תושבי היישוב חוות דעת של יועצת תנועה מטעמם, שקבעה שאין כל בעיה בטיחותית בצומת, שניתן לאשר את שינוי השלביות המבוקש וכי בכל מקום נובע העיכוב בביצוע העבודות מסוגיות תקציביות – לרבות אישור תקציב המדינה – שאין להם כל יכולות להשפיע עליהם.

למרות זאת, הוחלט בדיון שנערך בוועדה המחוזית שלא לקבל את הבקשה לשינוי שלביות שהוגשה אלא לקבל החלטה אחרת בדבר מתווה השלביות בתוכנית.

התושבים הבינו כי החלטת הוועדה המחוזית פירושה הקפאה תכנונית ביישוב והיא מסרבלת עוד יותר את האפשרות להוציא היתרי בנייה ביישוב. לכן, הם הגישו באמצעות עו"ד ורד מאירוביץ סייג התנגדות לשינוי השלביות שמוצעת בהחלטת הוועדה המחוזית וביקשו לאשר את הבקשה לשינוי שלביות שהוגשה על ידי המועצה האזורית מטה יהודה, הוועד המקומי ותושבי היישוב, כך שניתן יהיה להוציא היתר בנייה מכוח התוכנית גם ללא קיומם של התנאים הקבועים לקבלת ההיתר.

בהחלטה של ועדת משנה להתנגדויות מאפריל השנה התקבלו חלק מטענות המתנגדים. בנושא התחבורתי מצאה הועדה כי "בהתאם לנתונים שנמסרו ממשרד התחבורה, המטרה שעניינה הבטחת בטיחות תושבי היישוב והאזור צפויה להתקיים בתוך פרק זמן של עד שלוש שנים ובסמוך למועד האכלוס של יחידות הדיור הנוספות ביישוב" בנושא הביוב, טענה הוועדה כי נוכח ההתקדמות המסוימת בקידום פתרון הביוב ועל מנת להבטיח את ביצועו והנתונים שנמסרו ממשרד התחבורה, שוקלת הוועדה לקבל באופן חלקי את הבקשה לשנות את שלבי הביצוע של התכנית.

לדברי עו"ד ורד מאירוביץ סייג, ההחלטה מבטלת למעשה את השלביות וכעת יוכלו התושבים לפעול לקבלת היתרי בנייה ליחידות ביישוב – יחידות דיור שאליהן הם משוועים זמן רב.