'שיטת מצליח' בעולם השכרת הרכב

איור:  mohamed Hassan, Pixabay
איור: mohamed Hassan, Pixabay
חברת רכב חייבה לקוחות בהוצאות מנופחות וחסרות בסיס וביניהן השבת אחריות יצרן למרות שזו כלל לא פגה, וקנס על איחור בהשבת הרכב, למרות שהרכב הושב במועד. פרקליט לקוחה שנפגעה: החברה הילכה אימים על אחותה של הלקוחה, תוך נפנוף בהסכם ערבות לא חוקי שעליו הוחתמה האחות


בקשה לתביעה ייצוגית בסך של יותר מ-13 מיליון שקלים, הוגשה בימים אלה נגד חברת ליסינג.
התביעה הוגשה לביהמ"ש המחוזי מחוז מרכז בלוד, על ידי עו"ד גיא סרוסי ועו"ד אהוד גרי, בשם א', ובשם אחותה ע' – אשר לדבריהן, החברה ניסתה לחייב אותן באלפי שקלים שלא כדין.
על פי התביעה, שכרה א' ב-7 במרץ 2018 רכב מסוג קיה פיקנטו, מחברת רכב ל-30 חודשים.
לדברי עו"ד גיא סרוסי ועו"ד אהוד גרי, נענתה א' לכל הוראות החברה המשכירה, ובין השאר הפקידה פעמיים את רכבה במוסך מורשה, שם עבר שני טיפולים תקופתיים עליהם שילמה א' מכיסה. היא גם הורתה לבתה להשיב את הרכב בדיוק בחלוף 30 חודשים – וכך היה. 
אך למרבה הפתעתה של א', מספר ימים לאחר השבת הרכב, הגיעה אליה דרישת תשלום בסך 6870 שקלים מעבר למוסכם, וזאת עבור שורה של הוצאות לא ברורות וביניהן "טיפול", "אובדן אחריות יצרן", "השבה לקדמות" ו-"7 ימי שכירות". 
בין השאר, דרשה החברה מא' פיצוי בגין ימי שכירות ביתר, וזאת למרות שדאגה להשיב את הרכב, באמצעות בתה, בדיוק לאחר 30 חודשים. 
בשלב זה, נטען בתביעה, ניסתה החברה לחייב את הוראת הקבע של א' בהוצאות אותן דרשה. לדברי עו"ד סרוסי וגרי, אם פעולה שכזו הייתה צולחת, ספק אם א' הייתה בכלל שמה לב לחיוב. אך ניסיון חיוב הוראת הקבע כשל, ועל כן, פנו נציגי החברה בתחילה לא' עצמה, אשר סירבה לשלם ודרשה מהם הסברים. 
לדברי עו"ד סרוסי וגרי, אנשי החברה לא התבלבלו, ופנו באופן מיידי לאחותה של א',  ע', אשר חתמה עבורה על ערבות להסכם, בדרישה שזו תסלק באופן מיידי את החוב המנופח. משסירבה גם האחות לשלם את החוב, החלו בחברה במאמצי גבייה נגד השתיים. 
עקב כך, ניאותו השתיים לשלם את "חובן" לחברה, אך זאת תחת מחאה. מכאן עו"ד סרוסי וגרי פנו לחברה בדרישה למתן הסברים. 
בחברת הליסינג טענו כי תאריך ההשבה של הרכב הוא קלנדרי, וגם אם א' שכרה את הרכב ב-7 במרץ 2018, היה עליה להשיב אותו עד ה-1 בספטמבר 2020, משום שזוהי תחילתו של חודש קלנדרי, דרישה הנעדרת, לדבריו של עו"ד סרוסי וגרי, מההסכם עליו חתמו הצדדים. 
לדברי עו"ד סרוסי וגרי, למרות שבהסכם ההשכרה מצוין כי חברת הליסינג היא זו שתישא בעלות הטיפולים התקופתיים לרכב, ולמרות שמרשתו העבירה את רכבה לטיפול תקופתי במהלך התקופה – על חשבונה, עדיין, המשיכה החברה לטעון כי א' דילגה על טיפול תקופתי, ובכך גרמה לאובדן האחריות של הרכב. 
וכך, בחלוף מספר ימים ממועד השבת הרכב, טענה החברה על הלקוחה לפצותה בסך נוסף 3,500 שקלים נוספים עבור אובדן אחריות לרכב. 
עו"ד סרוסי וגרי פנו לחברת 'קיה' בשאלה האם באמת פגה אחריות היצרן בנסיבות שכאלו, ושם נאמר להם כי אחריות היצרן לא פגה כלל וכלל. הדבר חושף, כך טוענים עו"ד סרוסי וגרי, שלטענותיה של החברה אין שום בסיס במציאות, הן לא נבדקו מול יבואן הרכב, וכל מטרתן היא עשיית עושר שלא במשפט.
אך בכך, על פי התביעה, לא תמו ניסיונותיה של החברה לחייב את א' בחיובי יתר. החברה הוסיפה לדרישותיה, גם דרישה מהלקוחה לממן מכיסה תיקונים שנדרשו כביכול ברכב, למרות שהרכב הושב כשהוא תקין לגמרי, למעט אולי שחיקה של בלאי סביר (עלות שאמורה להתגלגל על החברה). 
"לחיזוק טענותיה של החברה, צורף לדרישתה מסמך לא ברור, הנחזה להיות דו"ח שמאי, אך אין הוא דו"ח שכזה כלל וכלל" טוענים עו"ד סרוסי וגרי. 
עו"ד סרוסי וגרי פנו לנציגי החברה בבקשה לחזות בקבלות על התיקונים אותם עבר כביכול הרכב, ובעטיים נדרשת מרשתו להחזרים – אך לדבריהם, בחברה התעלמו ממכתבם, וסירבו להעביר אליהם כל ראיה כי בוצעו תיקונים כלשהם ברכב. 
בימים אלה, הגישו עו"ד סרוסי וגרי, בשם א' וע', בקשה להכיר בתביעתן כתובענה ייצוגית. התביעה הוגשה לביהמ"ש המחוזי מחוז מרכז בלוד.  "
"החברה נקטה ב-5 פרקטיקות לא חוקיות" בבקשה לתביעה ייצוגית, בוצעה הערכה לגבי השווי המוערך של תביעות חברי הקבוצה. חברי הקבוצה חולקו בבקשה לייצוגית ל-5 תתי קבוצות: 
תת קבוצה א' – כל לקוחות החברה ששילמו לה תשלום בגין "ימי שכירות" או "הפרש ימי שכירות" וכיו"ב, על אף שהשיבו לחברה את הרכב לכל המאוחר במועד המוסכם; 
תת קבוצה ב' – כל לקוחות החברה ששילמו לה בגין עלות טיפול, לרבות טיפול שנתי, על אף שהוסכם עמם כי החברה היא שתישא בעלות זו; 
תת קבוצה ג' – כל לקוחות החברה שחויבו בגין "השבה לקדמות" או "נזקים לרכב" וכיו"ב, חיוב המתבסס על "שמאות" מטעם החברה שנערכה שלא בנוכחות הלקוח, וזאת מבלי שהחברה הודיעה ללקוח כי יש באפשרותו להגיש חוות דעת שמאית נגדית, או מבלי שהציגה אסמכתאות לעלות תיקון הנזקים בפועל; 
תת קבוצה ד' – כל לקוחות החברה ששילמו לה תשלום בגין "אובדן אחריות" או "אובדן אחריות יצרן" וכד', למרות שבפועל אחריות היצרן לא אבדה/ פקעה/ נגרעה, או במקרים שבהם פגה האחריות ללא קשר להתנהלות הלקוח; 
ותת קבוצה ה' – כל מי שנתן ערבות ללקוחות החברה ושהינו "ערב יחיד" כהגדרת מונח זה בחוק הערבות, שחתם על כתב ערבות בסכום בלתי מוגבל לטובת לקוחות החברה, שהחברה גבתה ממנו כספים בגין ערבותו זו.
לצורכי הבקשה הניחו המבקשות באמצעות עו"ד סרוסי ועו"ד גרי כי מספרם של חברי תת קבוצה א' עומד על 1,200 מקרים לשנה ו-8,400 מקרים ב-7 שנים, בהם נגבו דמי שכירות או ימי שכירות וכיו"ב בניגוד לדין. סך הנזק של חברי תת קבוצה א' מוערך בבקשה ב- 3,360,000 שקלים. 
את מספרם של חברי תת קבוצה ב' העריכו בבקשה ב- 300 מקרים לשנה ו-2,100 מקרים ב-7 שנים, בהם חויב הלקוח שלא כדין בגין טיפול. סה"כ הנזק של חברי תת קבוצה ב' מוערך בבקשה ב- 2,310,000 שקלים. 
את מספרם של חברי תת קבוצה ג' העריכו בבקשה ב- 300 מקרים לשנה ו-2,100 מקרים ב-7 שנים, בהם חויב הלקוח שלא כדין בגין השבה לקדמות, תיקון נזקים וכיו"ב.  סה"כ הנזק הממוני של חברי תת קבוצה ג' עומד על 3,360,000 שקלים. 
את מספרם של חברי תת קבוצה ד' העריכו בבקשה ב- 150 מקרים לשנה ו-1,050 מקרים ב-7 שנים, בהם חויב הלקוח שלא כדין בגין אובדן אחריות יצרן וכיו"ב. סה"כ הנזק של חברי תת קבוצה ד' מוערך בסך של 3,255,000 שקלים. 
את מספרם של חברי תת קבוצה ה' העריכו בבקשה ב-100 מקרים לשנה ו-700 מקרים ב-7 שנים, בהם נגבו מהם כספים מכוח ערבותם, שלא כדין. סה"כ הנזק של חברי תת קבוצה ה' מוערך ב- 770,000 שקלים. 
כך, סך הנזק הממוני המצרפי של חברי כל הקבוצה עומד על סכום מצטבר של 13,055,000 שקלים. בנוסף, נתבע מהחברה תשלום אגרה בסך 16,256 שקלים.
בימים אלה דן ביהמ"ש המחוזי מחוז מרכז בלוד האם לאשר את התביעה כתובענה ייצוגית. 
עורך הדין גיא סרוסי ממשרד עורכי הדין גיא סרוסי https://www.sm-lawyers.co.il/ מתמחה בעקיצות נדל"ן, תביעות ייצוגיות, הליכי הוצאה לפועל, חדלות פירעון, ומו"מ מול בנקים ונושים אחרים על הסדרי חוב.